Kết quả kiểm tra/thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 30/12/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 24/12/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 17/12/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 19/11/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 05/11/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GD&ĐT TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 12/11/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 24/9/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 13/8/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG B1, B2 - CFER NGÀY THI 16/07/2017

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ A, C CỦA BỘ GD&ĐT NGÀY THI 23/07/2017

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top