CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KINH TẾ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KINH TẾ

   TTNNKT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí họat động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản (tiền Việt Nam và ngọai tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước, họat động theo nguyên tắc hạch toán của đơn vị sự nghiệp có thu;

Chức năng

1. Là đầu mối của Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn về ngọai ngữ;

2. Là đơn vị của Trường tổ chức thi và cấp các lọai chứng chỉ ngoại ngữ.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo ngọai ngữ ngắn hạn:

   - Các chương trình ngoại ngữ hỗ trợ cho sinh viên và học viên của Trường;

   - Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên của Trường;

   - Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tổ chức thi ngọai ngữ:

   - Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Chứng chỉ chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho một số đối tượng học viên của Trường;

   - Phối hợp tổ chức các hội đồng thi chứng chỉ ngọai ngữ quốc tế (TOEIC, TOEFL, …);

 


Chia sẽ tới:
Top