CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KINH TẾ

TTNNKT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán của đơn vị sự nghiệp có thu;

Chức năng

Là đầu mối của Trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn về ngoại ngữ;

Nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn:

1. Các chương trình ngoại ngữ hỗ trợ cho sinh viên và học viên của Trường;

2. Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên của Trường;

3. Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học;

4. Các chương trình luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

 

Chia sẽ tới:
Top