Danh sách lớp học/thi

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 03/06/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/05/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 06/05/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 22/04/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B CỦA BỘ GĐ&ĐT NGÀY THI 21/04/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CEFR CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 18/03/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A, B CỦA BỘ GĐ&ĐT TAI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 04/02/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER CỦA TRƯỜNG ĐH KTQD TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 28/01/2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ B1, B2 - CFER TẠI HỘI ĐỒNG THI NGÀY 17/12/2017

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top