Địa chỉ liên hệ

 Địa chỉ: Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế : Văn phòng nhà 9 và phòng 102A nhà B2

             Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Điện thoại: (024) 3869.1068/3869.9389 - DĐ: 01232141185

Email: ttnnkt@neu.edu.vn

 

Chia sẽ tới:
Top